31 januari 2022

Ad Verbogt: 'Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant maakt werk van vakmanschap'

Goed opgeleide vakmensen zijn nodig in West-Brabant en dragen bij aan een gezonde, krachtige economie. Vakmensen zijn noodzakelijk om grote regionale uitdagingen aan te gaan. Bijvoorbeeld in de zorg en de energievoorziening. De Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant speelt hierin een belangrijke rol. Programmamanager Ad Verbogt vertelt meer over het doel en succes van deze Agenda.

Eind 2021 telde West-Brabant een recordaantal van 14.200 vacatures. Sectoren zoals ICT, techniek, de zorg, het onderwijs en de overheid staan te springen om personeel. Ad Verbogt: "Het is cruciaal dat we in een ‘lerende economie’ al het talent in West-Brabant voortdurend aanspreken én ontwikkelen. Daarom moeten beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden samen werk blijven maken van het beroepsonderwijs." De Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant jaagt de komende jaren deze samenwerkingen aan.

Over de Agenda Beroepsonderwijs

Er zijn veel projecten voor het beroepsonderwijs in West-Brabant. De Agenda Beroepsonderwijs koppelt ze aan elkaar. Deze projecten krijgen zo meer samenhang en een goede stimulans om verder te gaan of beter te worden. Zo ontstaat meer slimme daadkracht, legt Verbogt uit. "En dat is precies wat we nodig hebben om meer mensen op
te leiden tot arbeidsfitte medewerkers of ondernemers. Daarom zijn bestuurders vanuit het bedrijfsleven, de gemeenten en de beroepsonderwijsinstellingen samen de Agenda Beroepsonderwijs gestart", gaat de programmamanager verder. "Deze werkt als verbinder, aanjager en initiator van projecten die het beroepsonderwijs versterken. We ontdekken de projecten en maken ze zichtbaar. We verbinden ze bovendien met soortgelijke initiatieven in de regio, zoeken een match met partners binnen én buiten de betreffende sector."

De ambities zijn helder, aldus Verbogt. "Zorgen dat het (beroeps)onderwijsaanbod nauwer aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt, dat meer vo-leerlingen en mbo-studenten succesvol uitstromen naar werk of een vervolgopleiding en dat meer mensen kans hebben op werk."

Die verbindende rol zoeken we door de hele regio heen, op allerlei thema's voor het beroepsonderwijs en tussen steeds wisselende en uiteenlopende partijen

Ontdekken, tonen, verbinden en stimuleren

Hoe dat in de praktijk werkt, blijkt bijvoorbeeld uit de inrichting van een hybride leeromgeving logistiek in Moerdijk. Ad Verbogt licht toe: "Er is groen licht voor een nieuw Logistiek Park in Moerdijk. Goed nieuws natuurlijk. Tegelijkertijd zegt de helft van de logistieke ondernemers in de regio dat ze een tekort heeft aan personeel. En we weten dat in het mbo en hbo allerlei logistieke opleidingen worden heringericht. Hoe zorgen we vanuit die drie ontwikkelingen voor goede oplossingen voor alle partijen?"

Verbindingen leggen

De Agenda Beroepsonderwijs legde hierin de verbindingen om de mogelijkheden van een hybride leeromgeving Logistiek te verkennen. Met als doel meer samen te werken op het gebied van personeel, verdere flexibilisering van het beroepsonderwijs en de versterking van duurzame partnerships met het bedrijfsleven. Verbogt: "Die verbindende rol zoeken we door de hele regio heen, op allerlei thema’s voor het beroepsonderwijs en tussen steeds wisselende en uiteenlopende partijen."

Studenten praten op Campus

Werken met verschillende partners

"Telkens kijken we of we de juiste partijen aan tafel hebben. Dit leidt steeds tot nieuwe aanwas en zo bouwen we de krachtige cirkel van ambassadeurs verder uit. Maar we kijken ook buiten de regio", merkt hij op. "Zo gaan we bijvoorbeeld in gesprek met andere regionale initiatieven en sluiten aan bij provinciale en landelijke ontwikkelingen zoals
‘Sterk Beroepsonderwijs’, een samenwerking van het Ministerie van OC&W, de VO-raad en de MBO Raad."

Herhaling, verdieping, vernieuwing

Inmiddels is de Agenda drie jaar actief en is het gelukt om het beroepsonderwijs beter op de kaart te zetten. Verbogt: "We staan nu aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode. Daarin worden we met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. De grote veranderingen, krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om herhaling en verdieping van de programmalijnen van de Agenda." Voor de periode van 2022 tot 2025 heeft de Agenda dan ook drie nieuwe programmalijnen opgesteld. "Allereerst willen we nog beter aansluiten bij economische en maatschappelijke uitdagingen en transities. Vooral gericht op de vier topsectoren in de regio en transitieopgaven als zorgtransitie, digitalisering, vergroening, energie- en duurzaamheid."

Moderne vormen van samenwerkingen

De tweede programmalijn werkt aan het thema ‘Een leven lang ontwikkelen’. Door bijvoorbeeld de match van vraag en aanbod via beroepsonderwijs te vergroten en de initiële instroom in relevante beroepsopleidingen te behouden. Maar ook door werk te maken van zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten, en taal en ICT-geletterdheid. De derde programmalijn richt zich op moderne vormen van samenwerking als hybride leren, lerende netwerken, het vormen van campussen, cross-sectoraal opleiden en onderzoeken.

Nieuw programma

Het is duidelijk: in West-Brabant hebben we iedereen nodig voor én op de arbeidsmarkt, aldus Verbogt. "Daarom willen we de Agenda Beroepsonderwijs nog verder verbeteren met mooie resultaten. Met een passend programma voor de periode 2022-2025. Waarbij we de verbinding blijven zoeken in de samenwerking van alle spelers en belanghebbenden in de regio."

Meer informatie

Meer weten of ook aansluiten? Meer informatie vind je op de website van Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant. Later dit jaar, in juni, organiseert Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant een conferentie waar onder meer minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf zal spreken.