18 augustus 2020

Toekomst van de bedrijventerreinen in West-Brabant

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. De economische en sociale betekenis van de bedrijventerreinen is groot. Het rapport "Toekomst bedrijventerreinen West-Brabant" biedt input voor verdere stappen.

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) van november 2019 zijn de (bestuurlijke) regionale afspraken over bedrijventerreinen in West-Brabant vastgesteld. Deze gaan vooral over de wijze waarop gemeenten in de regio komende jaren werk willen maken van een gezonde, toekomstbestendige bedrijventerreinenmarkt. En hoe zij de potentie van bedrijventerreinen willen inzetten bij het realiseren van de regionale ambities op het vlak van economie, maar ook maatschappelijke verbindingsopgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, arbeidsmarkt, et cetera). Het zijn dus met name afspraken over de werkwijze en de manier van regionaal van afstemmen. In de bijlage zijn de afspraken opgenomen.

Toekomstbeeld bepalend voor vervolgstappen

Met de vaststelling van deze afspraken begint het werk pas. Een van de belangrijkste stappen die de regio nu wil zetten is het formuleren van een helder toekomstbeeld op bedrijventerreinen in West-Brabant. Dit toekomstbeeld moet helpen richting kwalitatief gestuurde regionale afspraken over bedrijventerreinen, en richting afspraken over het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen. Het gaat daarbij om het regionale toekomstbeeld.

In dit rapport staat een belangrijke aanzet voor het toekomstbeeld. Hierin staat de uitgangsituatie van de bedrijventerreinen in West-Brabant en de autonome ontwikkelingen die in de regio zichtbaar zijn. Dit brengt de propositie van de bedrijventerreinen in West-Brabant in beeld. Ook gaat het rapport in op de belangrijkste transities en trends die op de bedrijventerreinenmarkt spelen, onder de noemer ‘Next Economy’. Hiermee biedt het inzicht in de eisen en kwaliteiten die in de komende tien jaar nodig zijn op de bedrijventerreinenmarkt. Tot slot brengt het de propositie van West-Brabant en de toekomstige gevraagde kwaliteiten bij elkaar. Waar liggen zo bezien de kansen en opgaven? Wat ontbreekt er nog?

RWB organiseerde op woensdag 17 juni een online werksessie met partners om verdere stappen te zetten op het toekomstbeeld bedrijventerreinen. Download de presentatie van de werksessie.

Download het rapport

Actielijnen uitvoeringsprogramma

RWB werkt met de gemeenten, de provincie en Rewin aan de hand van drie actielijnen aan het Uitvoeringsprogramma Regionale Afspraken Bedrijventerreinen:

 1. Borging regionale afspraken fase 1;

 2. Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant;

 3. Investeringsagenda Bedrijventerreinen West-Brabant.

Naast het toekomstbeeld werkt RWB ook aan de implementatie van de nieuwe werkwijzen. Hiervoor zijn  in februari twee werksessies georganiseerd. Aan de hand van input uit de sessie, cases en de dagelijkse praktijk werkt RWB samen met de gemeenten en Rewin aan instrumenten, hulpmiddelen en informatie om de implementatie makkelijk te laten verlopen. 

Procescoördinatie en kennisdeling

Samen met de netwerkpartners verbindt, verslimt en verduurzaamt RWB de bedrijventerreinen. Verbinden gebeurt niet alleen met elkaar, maar ook met Stec en de provincie.

RWB bereidt een regionaal bod voor ten behoeve van samenwerkingsafspraken met het Rijk en provincie Noord-Brabant. De regionale afspraken bedrijventerreinen maken hier deel van uit.

RWB richt zich voornamelijk op:

 • bestuurlijk en ambtelijk draagvlak;

 • kennisontwikkeling, kennisdeling en inspiratie;

 • toewerken naar (durven) keuzes maken;

 • verbinden maatschappelijke opgaven;

 • verbinden met stakeholders: EBWB, stuurgroepen speerpuntsectoren, kopgroep RES, ontwikkelende partijen;

 • duidelijke koppeling Regionale afspraken bedrijventerreinen West-Brabant 2019-20

  23, nov 19). 

Met o.a.

 • Themabijeenkomst(en) bedrijventerreinen voor colleges, ambtenaren, stakeholders.

Betrokken partijen

 • Gemeenten

 • Provincie Noord-Brabant

 • REWIN

 • Stuurgroep Logistiek

 • Stuurgroep RES