22 februari 2022

Waldo Maaskant: 'De provincie Noord-Brabant bouwt aan waardevolle circulaire netwerken'

Een circulaire economie vraagt om verandering en mensen die het verschil maken. Tijdens de Maand van Circulaire Economie interviewen we West-Brabantse Circulaire Verschilmakers. Hoe dragen ze hun steentje bij aan een duurzamere, circulaire regio? In deel zes: Waldo Maaskant, programmastrateeg circulaire- en biobased economie bij de provincie Noord-Brabant.

Op wat voor manier draagt de provincie bij aan een circulaire economie in West-Brabant?

"Het circulair maken van de Brabantse economie en samenleving is ook een provinciale opgave. De opgave is groot en complex. Iedereen moet hier zijn steentje aan bijdragen. Vaak wordt dan de vraag gesteld maar welke rol heeft de provincie bij deze grote opgaven? Nou, agenderen ofwel het op de landelijke agenda zetten en er een programma rondom maken. Andere taak is mobiliseren, partijen verbinden en samenwerkingen organiseren. Verder kunnen we bijdragen in het creëren van de juiste randvoorwaarden: ook wel het faciliteren en aanjagen. Door de juiste randvoorwaarden te scheppen, kun je ontwikkeling versnellen.”

"Mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de biobased economie West-Brabant de afgelopen jaren. Dit is gestart met een programma in 2010. Basis van de succesvolle ontwikkeling was de goede samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. De provincie droeg ook bij aan het verbinden van de verschillende partijen wat uiteindelijk is
uitgegroeid tot een toonaangevend biobased ecosysteem. Namelijk Circular Biobased Delta met onderzoek- en ontwikkellocaties zoals de Green Chemistry Campus, Agrofood
cluster Nieuw Prinsenland en Haven- en industrie cluster Moerdijk."

Waarom is dit belangrijk?

"Net als de gemeenten heeft ook de ook de provincie Noord Brabant klimaatakkoord en het grondstoffenakkoord ondertekend. Dit betekent werk aan de winkel op gebied van energie en grondstoffen. De doelstellingen zijn ambitieus voor de komende jaren. De biobased-ontwikkeling draagt daar een steentje aan bij. Maar naast biobased en agrofood bouwen we aan coalities van partijen op de andere circulaire thema’s zoals bouw, consumentgoederen, kunststoffen en de maakindustrie. Ook als overheidspartij werken we hard aan circulariteit binnen onze eigen organisatie en activiteiten. Zoals bij de inkoop van goederen en diensten of toepassen van circulariteit bij infrastructurele projecten."

Wat is de succesfactor?

"Succes is altijd afhankelijk van wie er meedoen. Wat ik al zei: de provincie kan het niet alleen. Samenwerking tussen overheid en bedrijven, maar ook tussen onderwijsinstellingen zoals Curio of Avans Hogeschool in deze regio zijn van groot belang. Zij zorgen uiteindelijk voor de goed opgeleide werknemers van de toekomst. Ook met de regio organisaties werken we nauw samen. Op bestuurlijk vlak hebben we natuurlijk onze gedeputeerden die zich inzetten voor een biobased en circulaire economie. Dat bestuurlijke commitment is ook belangrijk. Daarmee geef je een sterk signaal af. Uiteindelijk wil je dat iedereen achter een circulaire economie staat."

Wat zijn de verdere ambities? Waar staan jullie over vijf jaar?

"Als provinciale overheid houden wij ons natuurlijk aan afspraken die op Rijksniveau
zijn afgesproken en vastgelegd in het klimaat- en grondstoffenakkoord. Dat betekent dat we over vijf jaar werk van de reductie van CO2-emissie en primair grondstoffengebruik. Het zou mooi zijn als we de komende periode de noodzaak en de voordelen van een circulaire samenleving kunnen tonen. Goede voorbeelden van bedrijven en instellingen helpen daarbij en deze goede voorbeelden hebben we gelukkig al veel in Brabant. De Brabantse innovatiekracht is een belangrijke aanjager."

Hoe inspireer jij anderen om aan de slag te gaan?

"Vanuit mijn rol hecht ik er veel waarde aan dat het verhaal op de goede manier verteld
wordt vanuit de kansen die het thema biedt. Dus dat bedrijven, onderwijspartners en gemeenten enthousiast raken om circulaire stappen te zetten. Dat doe ik voornamelijk door veel voorbeelden te laten zien. Dat werkt goed en maakt het voor bijvoorbeeld ondernemers vaak een stuk duidelijker. Soms moet je het circulaire proces heel klein maken met lokale voorbeelden, zodat je ze later voor het grotere plaatje enthousiast kunt maken."

Verder lezen

Bezoek de website van de provincie Noord-Brabant voor meer informatie over programma's en projecten. Tijdens februari, de Maand van Circulaire Economie bij Regio West-Brabant, publiceren we regelmatig over circulaire verschilmakers, initiatieven en activiteiten in onze regio. Maar er gebeurt meer! Bekijk ook onze pagina circulaire economie. Hier vind je onder andere praktische toolkits, de Quickscan Circulaire Economie West-Brabant maar ook samenwerkingsafspraken van de zestien West-Brabantse gemeenten om de circulaire doelen te halen.