18 augustus 2020

Werken aan ons vitaal platteland

De kick-off bijeenkomst ‘Samen naar een vitaal platteland in West-Brabant’ was succesvol. Meer dan honderd triple helix partners uit onze regio gingen aan de slag met een West-Brabantse afgeleide van het Panorama Nederland oftewel het Panorama West-Brabant. Dit leverde input voor de door de commissie van advies Ruimte vastgestelde Panorama West-Brabant. Veel betrokken partners gebruiken het Panorama West-Brabant als inspiratiedocument. Dit is het vertrekpunt om verder te werken aan een Vitaal Platteland.

Waarom Vitaal platteland?

Hoe kan het platteland vitaal blijven met alle grote uitdagingen die op het gebied afkomen? De energietransitie, de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de transitie van de landbouw: het Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs gaat over hoe deze grote opgaven ingezet kunnen worden om ons land rijker, hechter en schoner te maken. Veranderingen zijn geen verliezen, maar als kansen. 
De vertaling van het Panorama Nederland naar de regio West-Brabant gaat in op deze grote opgaven, en welke kansen wij zien om de regio te versterken met deze opgaven en de bestaande economische sectoren, waarbij eigen identiteit centraal staat. 

Uitgangspunten Panorama West-Brabant

  • Water verbindt ons

  • Een rijk boerenland

  • Nieuwe energie 

  • Meer tijd voor elkaar

Op weg naar gebiedscoalities

De leden van de kopgroep Vitaal Platteland zijn de bestuurlijke ambassadeurs van het Panorama West-Brabant. Gemeenten uit deze gebieden verkennen zelf, of samen met RWB, hoe ze invulling geven aan de gebiedsgerichte uitwerkingen. Alle stakeholders in een gebied die met elkaar samenwerken, noemen we een gebiedscoalitie. Hierin werken de gebieden gezamenlijk aan bijvoorbeeld goede of betere omstandigheden voor duurzame landbouw in een aantrekkelijk landschap met leefbare gemeenschappen. Door de expertise te delen kan de hele regio werken aan een vitaal platteland.

Werkwijze:

  • Het Panorama benoemt vijf gebieden in de regio op basis van de ondergrond (De naad van Brabant & de oostelijke steden, de Brabantse Wal & de westelijke steden, de oostelijke kleigronden, de westelijke kleigronden en de hoge zandgronden). 

  • Iedere gebiedscoalitie heeft een gebiedseigen onderwerp dat gezamenlijk wordt aangepakt.

Met behulp van kenniscoalities

De kennisinstellingen van onze regio willen met en in het vitale platteland aan de slag om met ons de aantrekkelijkheid van ons vitale platteland te versterken. Met deze kennisinstellingen wordt een zogeheten kenniscoalitie voorbereid. Door kennisinstellingen aan een gebiedscoalitie te koppelen wordt extra inhoudelijke expertise toegevoegd en gewaarborgd.

RWB levert maatwerk

Panorama West-Brabant is in opdracht van RWB opgesteld. RWB faciliteert de gebiedscoalities. Naast de gebiedscoalities richt RWB zich op onderwerpen die regiobreed en themagericht opgepakt worden. Voor 2020 zijn de thema’s vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) en het mestverwerkingsdossier.

Download