08 maart 2024

West-Brabant op weg naar een Regio Deal: Wat zijn de vervolgstappen?

Samen met partners uit de regio waaronder het onderwijs, overheden en bedrijfsleven, sluit Regio West-Brabant (RWB) een Regio Deal met de Rijksoverheid. Dit gebeurt officieel in september. Tussen februari en september is sprake van een ‘dealmaking’-fase. Wat die fase inhoudt en wat er in de tussentijd zoal gebeurt rondom de Regio Deal lees je in dit artikel.

De Rijksoverheid wil 15 miljoen euro investeren in projecten via de Regio Deal West-Brabant. Zelf leggen projecteigenaren uit het regionale bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden nog tientallen miljoenen in. Deze projecten versterken de brede welvaart van de regio. De focus ligt daarbij op de innovatieve, plantaardige kracht van de regio.

Wie neemt het voortouw in de Regio Deal?

De regionale stuurgroep is de kartrekker binnen de Regio Deal en stippelt de vervolgstappen uit. RWB is gevraagd om de overleggen van de stuurgroep te coördineren, te ondersteunen en faciliteren. De stuurgroep bestaat op dit moment uit de West-Brabantse wethouders Jeroen Bruijns (Breda), Clemens Piena (Oosterhout) en Kees Gommeren (Steenbergen), gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Saskia Boelema voor Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart en Rian Govers. Zij is bestuurslid van waterschap Brabantse Delta. De stuurgroep schakelt met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden.

Wat gebeurt er ondertussen?

Het Rijk en de regio willen op 1 september 2024 het convenant van de deal ondertekenen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Op 1 mei moet het convenant in concept klaar zijn voor zowel de regio als het Rijk. Het convenant van de deal kan dan beoordeeld worden. Ook is er ruimte om eventuele wijzigingen te doen. De stuurgroep wil begin juli, voor de zomervakantie, het uiteindelijke convenant voorleggen bij het Rijk.

Kiezen

RWB en partners zijn blij dat de deal wordt gemaakt. Maar omdat het toegekende bedrag van het Rijk lager is dan oorspronkelijk gevraagd is (dit was dertig miljoen), betekent dit dat er projecten afvallen en projecten worden aangepast. In de komende periode voert RWB het gesprek met partners en aanvragers om hier keuzen in te maken en hun project aan te scherpen.

Beslissing

In april beoordeelt de stuurgroep samen met de ambtelijke adviesgroep de resterende projecten. Dit gebeurt aan de hand van inhoudelijke criteria. Deze leidt de stuurgroep deels af uit de Theory of Change (ToC). Met andere woorden: wat is de bijdrage van het project aan de gestelde doelen in de aanvraag van de Regio Deal? De ToC is een toetsingscriteria binnen de aanvraag om gezamenlijk doelen te behalen. Daarnaast beoordelen de stuurgroep en adviesgroep op criteria als spreiding en zichtbaarheid van de projecten in de regio: het is belangrijk dat projecten een zo'n groot mogelijke bijdrage aan de gehele regio West-Brabant hebben.

In april bepaalt de stuurgroep ook, mede op basis van de bovengenoemde inhoud, de hoogte van het aan het Rijk voor te stellen bedrag van de Regio Deal. Die zal maximaal 50 procent zijn, maar het kan ook minder zijn.

West-Brabant bloeit

De drie programma's West-Brabant 'Kiest plantaardig', 'maakt plantaardig' en 'zorgt voor een gezonde leefomgeving' vormen de basis onder de projecten voor de Regio Deal.

Wat gebeurt er met projecten die afvallen?

De stuurgroep is zich ervan bewust dat er projecten af kunnen vallen. Samen met de projecteigenaren kijkt de stuurgroep en betrokken ambtenaren naar andere financieringsbronnen buiten de Regio Deal. Bijvoorbeeld door het project aan te laten haken op andere landelijke of Europese subsidies.

Meer informatie

Meer informatie over het voorstel van West-Brabant voor aanpak van de brede welvaart via de Regio Deal staat op www.west-brabant.eu. Bekijk hier meer. Houd ook RWB-kanalen en die van partners in de gaten voor meer informatie en nieuws rondom de toekenning en verdere uitwerking van projecten. Bekijk ook de website van Rijksoverheid over de Regio Deals voor meer informatie.

Betrokken bestuurder

Jeroen Bruijns

Algemeen bestuur | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Breda

Kees Gommeren

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie & Arbeidsmarkt | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Steenbergen

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout