10 december 2021

West-Brabantse Ontwikkeldag: 'Er is de afgelopen jaren veel gezaaid, nu kunnen we oogsten'

Op 10 december ontmoetten wethouders van de zestien West-Brabantse gemeenten, bestuurders van de waterschappen en gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant elkaar tijdens de Ontwikkeldag. Een geslaagde bijeenkomst met positieve ondertoon, want er is in West-Brabant veel bereikt. Gemeenten en provincie weten elkaar dan ook steeds beter te vinden.

Toine Theunis begon de Ontwikkeldag namens Regio West-Brabant met een korte terugblik.
Als wethouder van de gemeente Roosendaal en voorzitter van de Commissie van Advies Ruimte, ziet hij de samenwerking in West-Brabant opbloeien. "Zaaien en oogsten geldt zeker voor de regio. Het is een intensieve periode geweest en we hebben grote stappen gezet. Waaronder bedrijventerreinen, Sterke Steden en Vitaal Buitengebied."

Ook wijst hij op de warme banden tussen provincie en de regio. "We kunnen constateren dat in deze periode in de regio een groter zelfbewustzijn is ontstaan: 'We staan er samen voor, samen staan we sterk'. Zeker ook met de provincie aan onze zijde", vertelt Theunis. "In West-Brabant is het draagvlak gegroeid om samen uitdagingen aan te gaan."

Sterk zelfbewustzijn West-Brabant

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart) reageert instemmend: "Er zijn inderdaad grote sprongen voorwaarts gemaakt, onder andere door de samenwerkingsagenda van de regio en provincie. Samen boeken we vooruitgang." Lemkes-Straver heeft onder andere ook Regionale Samenwerking in haar portefeuille en gaf aan de komende tijd een ronde door de Brabantse regio's te maken. "Goed om te zien dat er veel energie is. West-Brabant heeft enorm veel te bieden met prachtige kwaliteiten."

Agrofood Biobased-min


Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen, haakte daarop aan en gaf zijn complimenten voor de goede samenwerking rond de regionale omgevingsagenda en wat daarvan reeds in gang is gezet. "Inmiddels zijn Greenport, de landbouwtransitie, Agrofood-sector en Sterke Steden opgepakt. De energiehub is nog wel een punt van aandacht. Maar met deze agenda kunnen we duidelijk laten zien wat de prioriteiten zijn in West-Brabant."

Energietransitie

Vervolgens nam Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire economie
en Milieu het woord. Zij wees in haar presentatie op de hoge druk op het (West-)Brabantse elektriciteitsnetwerk en welke gevolgen dit met zich meebrengt voor de bedrijven en burgers in de regio. "Door de krapte op het elektriciteitsnet ontstaan er problemen bij de economisch-ruimtelijke ontwikkeling in dorpen of steden", merkt Spierings op. "Vraag is: Hoe zorgen we dat het elektriciteitsnetwerk uitgebreid wordt en meer capaciteit krijgt en dat de energietransitie toekomstbestendig wordt?"

De urgentie is dus groot. De zestien gemeenten hebben daarom afgesproken om de bestaande RES-tafel (Regionale Energiestrategie) in de regio West-Brabant te benutten om deze belangrijke opgave samen aan te pakken. In West-Brabant faciliteert het waterschap Brabantse Delta deze RES-tafel.

Mobiliteit in West-Brabant

"We voeren goede gesprekken met elkaar en zorgen voor samensmelting tussen
taken van de gemeenten en provincie", vertelde Christophe van der Maat, gedeputeerde van Verkeer. Die positieve ervaringen heeft met West-Brabant. "Samen zetten we stappen verder voor de inwoners van West-Brabant." Ook wees hij op het belang van mobiliteitshubs. Bijvoorbeeld locaties waar openbaar vervoer, carpooling of andere vormen van weggebruik samenkomen. "Hubs worden belangrijker en sluiten aan bij de ontwikkelingsagenda's van de steden en de omliggende dorpen. Dat geldt niet alleen voor een stad als Breda, maar ook voor Bergen op Zoom en Roosendaal." Volgens hem liggen daar zeker nog kansen voor de regio.

A16 bij Breda

Vitaal buitengebied

In het onderwerp Vitaal Buitengebied werden de gedeputeerden bijgepraat door Patrick Kok namens de kopgroep Vitaal Buitengebied. Centraal stond de voortgang van de vier gebiedscoalities. "Inmiddels zijn er al twee coalities volop aan de slag, waarbij innovatie en het op de kaart zetten van West-Brabant als Plantbased-regio een belangrijke leidraad vormen", aldus Patrick Kok. "Dit heeft succes en we hopen dat dit succes ook in andere coalities verder door te zetten."

Lemkes-Straver onderstreept dat resultaat. "De aanpak in gebiedscoalities is goed. Sterk
dat de verbinding tussen landbouw, natuur en water wordt opgezocht. Het is ook
belangrijk dat de focus op Plantbased ligt, deze sector vormt het hart van deze regio."
In de gebiedscoalities worden landbouw en natuur nauwer met elkaar verbonden. Zeker als innovaties verder toegepast moeten worden in de agrarische sector.

Successen

Bestuurders kijken terug op een geslaagde Ontwikkeldag, waarbij de verschillende successen uit de regio met de gedeputeerden van de provincie gedeeld werden. Rondom een aantal dossiers werden ook duidelijke besluiten genomen. Zo werden de regionale omgevingsagenda vastgesteld en de perspectieven op wonen en woningbouw. Verder zijn er inhoudelijke besluiten genomen over de aanpak voor het beperken van grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen, een casus regionale afstemming voor de uitbreiding van een bedrijf in de gemeente Altena en het uitvoeringsplan voor mobiliteit.

Duidelijk is dat de samenwerking tussen regio en provincie goed is. Er wordt steeds vaker over grenzen heen samengewerkt. Gedeputeerden en West-Brabantse bestuurders houden die draad vast en blijven ook in 2022 zaaien én oogsten.