31 januari 2022

Omgevingsagenda West-Brabant 2021-2025

In de Samenwerkingsagenda tussen de regio (gemeenten, RWB en waterschappen) en de provincie Noord-Brabant zijn de werkafspraken voor de komende jaren bestuurlijk vastgelegd. De Omgevingsagenda is een instrument in het kader van de NOVI dat zich richt op het uitvoerbaar maken van de bestuurlijke afspraken vanuit een duidelijke focus voor de komende jaren. Wat zijn de essenties waar we op alle fronten naar toewerken? Hoe brengen we West Brabant op een hoger plan? Hoe zorgen we dat de soms sectorale opgaven integraal bij elkaar komen? Deze regionale Omgevingsagenda geeft hiervoor een overzichtelijk houvast.

Een regionale Omgevingsagenda brengt visies en opgaven van de regiopartners samen en geeft daarin een verschillende prioriteiten aan. Het brengt geen nieuw beleid. Het is gericht op uitvoering en geeft, met oog daarop, inzicht in de inhoudelijke gebiedsgerichte focus en samenhang.

Hiervoor hanteren we verschillende criteria:

  • Waar meerdere transities samenkomen;

  • Waar schaalniveaus moeten worden verbonden, die om een gebiedsgerichte aanpak vragen;

  • Waarin regio en provincie willen samenwerken.

We vatten het samen in 'Waar het schittert en waar het schuurt' (kansen versnellen, obstakels overwinnen). De omgevingsagenda is tegelijk een dynamisch instrument en adaptief.

Omgevingsagenda 2021-2025 downloaden

De omgevingsagenda is hieronder in te zien en te downloaden.

Omgevingsagenda West-Brabant 2021-2025