Ruimte

Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT)

De Stedelijke regio Breda Tilburg (SRBT), is een speciaal stedelijk samenwerkingsverband van negentien gemeenten, vier waterschappen, de provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid dat samen werkt aan de ontwikkeling van de regio. SRBT streeft naar een goede balans tussen groei van economie, wonen en mobiliteit, en het versterken van de leefkwaliteit. Regio West-Brabant (RWB) is partner in deze stedelijke regio.

In het overleg dat de stedelijke regio voert, komen onderwerpen aan bod die veelal de gemeentegrenzen overstijgen. Denk aan woningbouw, werklocaties, wateropgave, natuurontwikkeling, verduurzaming, de mobiliteitstransitie en het landelijk gebied. Door samen op te trekken kunnen deze uitdagingen beter, zorgvuldig en in samenhang worden opgepakt. Ieder vanuit de eigen kwaliteiten, expertise en karakter.

Gezamenlijke ontwikkeling regio

SRBT streeft naar duurzame ontwikkeling van de regio om deze voor langere termijn toegankelijk, leefbaar en economisch op hoog niveau te houden (de tweede motor van Nederland). Landschap en water - de ‘blauw-groene structuur’ - zijn daarbij leidend voor de keuzes om te maken.

SRBT heeft voor de zomer 2022 een (eerste) concept-Verstedelijkingstrategie opgesteld. Deze vormt input voor het zogenaamde Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 20401, dat op 9 november 2022 met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is besproken en op hoofdlijnen onderschreven. Hierin is aangegeven hoe wij dit met elkaar willen gaan doen.

Wat staat te gebeuren?

Tot en met medio 2023 werken de gemeenten en organisaties met elkaar aan de uitwerking van Verstedelijkingstrategie SRBT en het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant. Op die manier maken zij stap voor stap uitvoeringsafspraken waarin ze keuzes beschrijven over wat en wanneer de SRBT wil doen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de locaties en aantallenwoningen, zorg voor goede bereikbaarheid en behoud en versterking van het landschap. Alle betrokken gemeenten, waterschappen, de provincie en het Rijk maken deze plannen op.

SRBT: een logische samenwerking

De SRBT is een samenwerkingsverband. Organisaties hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken. Vanwege de agrarische en industriële geschiedenis en grote bevolkingsomvang kent de regio naast de twee centrale steden Breda en Tilburg een veelheid aan middelgrote steden en kleine kernen. Het gebied rondom Breda-Tilburg kun je zien als een zogenoemd daily urban system. Het is één netwerk van steden en dorpen dat met elkaar verweven is. Waarin het belangrijkste deel van de dagelijkse woon- werkverplaatsingen plaatsvindt, de voorzieningen nabij zijn en de lijntjes relatief kort.

SRBT en Regio West-Brabant

SRBT is een informele samenwerking. Waarin bestuurders en ambtenaren met elkaar in gesprek gaan. Onder andere om goede verstedelijkingsafspraken met het Rijk te maken. Vanuit West-Brabant zijn er elf gemeenten aangesloten. RWB is als partner ook betrokken bij de gesprekken en overleggen tussen de gemeenten.

Welke organisaties zijn aangesloten?

In SRBT werken de volgende organisaties samen: Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Tilburg, Waalwijk, Zundert, de provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Aa en Maas.