Wat willen we bereiken

De doelen die we als Regio West-Brabant voor de komende vijf jaar stellen, zijn samen te vatten als: samen werken aan een krachtige Regio!

Het actieprogramma van Regio West-Brabant beschrijft voor welke opgaven we als gezamenlijke gemeenten aan de lat staan om West-Brabant economisch krachtiger te maken. Die publieke opgaven hebben we ondergebracht in de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Steeds vaker zijn ze heel breed van karakter en werken we er in groter verband aan. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn in ons Actieprogramma terugkerende strategieën. Daarmee sluiten we aan op de Economische Agenda West-Brabant.

Van Strategie naar Actieprogramma RWB

In het Actieprogramma RWB 2019-2023 komen de bijdragen die de gezamenlijke gemeenten leveren aan de ambities van de Board én aan de aanvullende regionale overheidsagenda samen.

Lees meer

Ambitie en strategie Regio West-Brabant

Hoe divers West-Brabant geografisch en economisch ook is, de 16 gemeenten vinden elkaar wat betreft visie op de toekomst, de agenda's voor Economie, Arbeidsmarkt, Ruimte en Mobiliteit en in de gezamenlijke aanpak daarvan.

Lees meer

Urgentie vanuit economisch agenda West-Brabant

West-Brabant heeft van oudsher een aantal belangrijke dragers van de economie. Agrofood, Industrie en Logistiek zijn belangrijke sectoren. De Economic Board West-Brabant (EBWB) wil deze sectoren met REWIN als uitvoeringsorganisatie ontwikkelen en verstevigen.

Lees meer

Actieprogramma Regio West-Brabant

RWB zet haar kracht in om het bestuurlijk gesprek te organiseren als secretaris en te adviseren. Maar vervult ook een rol in programma- en procescoördinatie, belangenbehartiging, lobby en kennisdeling.

Lees meer

Onderbouwing actieprogramma

De acties, doelen en opgaven die beschreven worden in het actieprogramma zijn gebaseerd op de maatschappelijke context van de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

Lees meer