Thema's

RWB werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. Dat gebeurt middels de thema’s Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn de pijlers die in elk thema een doorvertaling hebben gekregen.

Arbeidsmarkt icoonArbeidsmarkt

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod. Samen met de gemeenten en onze partners pakken zorgen we voor een gezonde arbeidsmarkt in West-Brabant. Daarnaast werken we met onze partners uit het bedrijfsleven en onderwijs aan de uitvoering van de Human Capital Strategie West-Brabant.

Bekijk dit themaBekijk

Economie icoonEconomie

Verschillende opgaven staan bij RWB centraal: Circulaire economie in de regio, toekomstbestendige bedrijventerreinen, een gezonde vrijetijdseconomie en een veerkrachtig economisch profiel en vestigingsklimaat. Ook de Regio Deal Midden- en West-Brabant draagt bij aan een krachtig West-Brabant. Samen met de gemeenten en onze partners pakken we deze opgaven aan en zorgen we voor een gezonde, toekomstbestendige economie voor de gehele regio.

Bekijk dit themaBekijk

Mobiliteit icoonMobiliteit

Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Onze regio is een schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. We zijn de belangrijkste logistieke regio van Nederland.

Bekijk dit themaBekijk

Ruimte icoonRuimte

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie en vestigingsklimaat. Er moet voldoende ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars en de vraag is divers. Onze economische agenda en opgaven als natuur, energie en klimaat doen een beroep op de ruimte. Deze opgaven beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Het regionale niveau is een passend niveau om gemeenteoverstijgende en samenhangende ruimtelijk-economische opgaven en ontwikkelingen af te stemmen.

Bekijk dit themaBekijk

Uitvoeringsgerichte taken  icoonUitvoeringsgerichte taken

Regio West-Brabant richt zich op de versterking van het West Brabantse vestigingsklimaat door inzet op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Daarnaast voert de RWB een vijftal uitvoeringsgerichte taken uit ter ondersteuning van West-Brabantse gemeenten. Lees hieronder meer over deze taken en activiteiten.

Bekijk dit themaBekijk