Actieprogramma Regio West-Brabant

RWB zet haar kracht in om het bestuurlijk gesprek te organiseren als secretaris en te adviseren. Maar vervult ook een rol in programma- en procescoördinatie, belangenbehartiging, lobby en kennisdeling.

RWB draagt bij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de gehele regio. De basis hiervan ligt in het Actieprogramma Regio West-Brabant. Hierover leest u meer op deze pagina. Het gehele document is eventueel ook te downloaden.

Voor de regionale opgaven zijn vier pijlers vanuit overheidsperspectief het meest relevant:

1. Economie
2. Arbeidsmarkt (afstemming vraag en aanbod)
3. Mobiliteit (multimodale bereikbaarheid)
4. Ruimte (het vastleggen van de ruimtelijke consequenties van economische activiteiten in
afweging met andere ruimtelijke functies)

Hierbij richt RWB zich vooral op strategische, ordenende zaken die op de schaal van West-Brabant relevant zijn. RWB zet haar kracht in om het bestuurlijk gesprek te organiseren als secretaris, te adviseren, programma- en procescoördinatie, belangenbehartiging, lobby en kennisdeling. Welke rol waarop wanneer wordt ingezet is maatwerk, dit verschilt per onderwerp en wijzigt in de tijd.

Dit actieprogramma versterkt bestaande regionale activiteiten en agendeert nieuwe regionale acties. Gemeenten organiseren de uitvoering, samen met partners.

Toegevoegde waarde RWB

RWB weet wat er regionaal speelt, heeft integraal overzicht, beweegt zich binnen het regionale netwerk van partners en kan massa maken om onze regio te agenderen bij andere overheden. RWB smeedt waar nodig allianties met andere overheden (provincies, Rijk en waterschappen) om uitvoeringskracht te versterken.

Ruimte om flexibel te acteren

Het Actieprogramma RWB beslaat vijf jaar en vertalen we elk jaar in een nieuwe RWB-begroting. Dit biedt ruimte in onze agenda om flexibel te acteren op wat de samenleving
nodig heeft.

Regionale en lokale inzet

RWB zet haar mensen en middelen in om de uitvoering van het actieprogramma door de gemeenten en partners te faciliteren en te versterken. Dit betekent concreet dat RWB projecten ondersteunt door inzet van mensen en middelen vanuit de genoemde rollen. De benodigde regionale en lokale inzet baseren we op de jaarplanning. Dit betekent dat we jaarlijks met de gemeenten afspraken maken. De afspraken passen we, in overleg, aan als er
tussentijdse ontwikkelingen zijn.