Ambitie en strategie Regio West-Brabant

Hoe divers West-Brabant geografisch en economisch ook is, de 16 gemeenten vinden elkaar wat betreft visie op de toekomst, de agenda's voor Economie, Arbeidsmarkt, Ruimte en Mobiliteit en in de gezamenlijke aanpak daarvan.

Regio West-Brabant (RWB): samen slaan we sinds 2011 de handen ineen voor thema's die de gemeentegrenzen overstijgen. Dat gebeurt vanuit een gezamenlijk, regionaal belang, vooral op bestuurlijk en strategisch niveau. We spelen flexibel in op de behoeften van de gemeenten en pakken regionale vraagstukken actief op.

Hoe divers West-Brabant geografisch en economisch ook is, de 16 gemeenten vinden elkaar wat betreft visie op de toekomst, de agenda's voor Economie, Arbeidsmarkt,
Ruimte en Mobiliteit en in de gezamenlijke aanpak daarvan. We:

● behartigen de belangen van de regio bij andere overheden;
● bevorderen de samenwerking tussen de gemeenten onderling;
● bevorderen de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit zorgt voor bundeling en massa, zodat West-Brabant op Rijksen Europees niveau een duidelijke stem krijgt.

Missie

De regio West-Brabant heeft en behoudt een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Visie

We werken samen aan de optimale ontwikkeling van West-Brabant met concrete resultaten voor de 16 gemeenten. Dat gebeurt vanuit twee sterke karaktereigenschappen die West-Brabant typeren:

● een economisch diverse regio;
● een aantrekkelijke leefomgeving met zowel stedelijke dynamiek als landelijke rust en ruimte
We bieden onze inwoners een goede toekomst, met ruimte om te leren, te werken, te recreëren en oud te worden. Een toekomst waarin mensen hun talenten en mogelijkheden volledig kunnen ontplooien.

Economische agenda West-Brabant

We willen als regio aansluiten op de economische ambitie van de Economic Board West-Brabant. Maximaal gebruik maken van de economische diversiteit en onze internationale ligging optimaal benutten. Zo kunnen we ons ontwikkelen tot een economische hub van Europese betekenis. We zetten als West-Brabant in op:

● het toekomstbestendig maken van de traditioneel sterke sectoren door ruimte te bieden aan vernieuwend ondernemerschap;
● samenwerken in sterke ketens en netwerken;
● kruisbestuiving tussen sectoren met toegepaste innovaties, verslimming, verduurzaming en
ondernemerschap.

Strategie

In het actieprogramma RWB 2019-2023 werken we onze vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte uit langs drie strategische lijnen die elkaar versterken: verslimmen, verbinden en verduurzamen.
Bij elke opgave verbinden we partijen op het juiste schaalniveau, over lokale grenzen heen. We delen kennis, ook van anderen.
RWB Verbindt.

Nieuwe slimme oplossingen op vragen om ‘out of the box’ denken, maar ook het bieden van ruimte daartoe als overheid. We stimuleren en faciliteren (technologische en maatschappelijke) innovaties binnen onze pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Ruimte en Mobiliteit.
RWB Verslimt.

We willen duurzame (circulair, biobased)producten en ketens met zo min mogelijk verspilling. We stimuleren en faciliteren duurzame ontwikkelingen binnen onze pijlers.
RWB Verduurzaamt.

Zo sluiten we aan bij de economische agenda West-Brabant. Hiermee realiseren we sámen onze ambitie.