Onderbouwing actieprogramma

De acties, doelen en opgaven die beschreven worden in het actieprogramma zijn gebaseerd op de maatschappelijke context van de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

De acties, doelen en opgaven die beschreven worden in het actieprogramma zijn gebaseerd op de maatschappelijke context van de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

Economie

Het creëren van een veerkrachtig economisch profiel: dat is de belangrijkste opgave voor West-Brabant. We creëren regionaal economische netwerken (ecosystemen); sterke
onderlinge relaties, netwerken en verbindingen. Die zijn nu nog schaars. Deze netwerkverbanden vormen de basis voor behoud en versterking van onze economische positie. Sterke topsectoren en een wendbaar MKB in de regio zijn daarvoor de drijvende kracht.

De eerste, noodzakelijke stap is het creëren van open platforms. Die zijn gericht op samenwerking tussen sectoren en relaties met regionale, nationale en internationale regio’s, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij bouwen we voort op de clusters die al
bestaan in de regio. Denk aan de maritieme sector in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht.

Onze rol bij de realisatie van platforms zit 'm vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. De rol van overheden is vooral in het scheppen van randvoorwaarden.

Arbeidsmarkt

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de uitbreidingsvraag. De regionale samenwerking moet zich dus ook richten op het vinden van een balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarbij hebben we speciale aandacht voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt. Naast de opgaven en acties in het Actieprogramma faciliteert RWB de triple helix samenwerking in het Bestuu Regionaal Werkbedrijf.

Mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Onze regio is een schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en het internationale knooppunt station Breda. We zijn niet voor niets de belangrijkste logistieke regio van Nederland.
We zien twee essentiële ontwikkelingen: de mobiliteit van mensen en goederen neemt toe; de samenleving eist dat mobiliteit schoner en duurzamer wordt.

Deze ontwikkelingen maken dat bereikbaarheid een essentiële vestigingsplaatsfactor blijft; maar dan wel schoner en duurzamer moet. Gezien de verschillende netwerken voor personen en goederenverkeer, de daily urban systems en de samenhang daartussen, is het regionale niveau een passend schaalniveau om op de doorontwikkeling te faciliteren en te organiseren.

Ruimte

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Er moet voldoende ruimte van goede kwaliteit zijn. Dat is een opgave, want ruimte is schaars en de vraag is divers. Bovendien verandert de wereld snel als gevolg van innovaties. Natuur, energie en klimaat bepalen daarnaast voor een steeds belangrijker deel hoe we de ruimte kunnen gebruiken en hoe we de ruimte willen inrichten.

Ruimtelijke opgaven beperken zich steeds minder tot het grondgebied van één gemeente. Dat vraagt vaker om grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten. En de situatie vraagt steeds vaker maatwerk; dat betekent werken van onderop, met bewustzijn op de opgaven in de wijdere omgeving. We kijken, in overeenstemming met de omgevingswet breed, rond en diep. We kunnen vanuit onze schaal en integrale blik op de essentiële onderdelen van de ruimtelijke ontwikkeling faciliteren en mee organiseren.