Urgentie vanuit economisch agenda West-Brabant

West-Brabant heeft van oudsher een aantal belangrijke dragers van de economie. Agrofood, Industrie en Logistiek zijn belangrijke sectoren. De Economic Board West-Brabant (EBWB) wil deze sectoren met REWIN als uitvoeringsorganisatie ontwikkelen en verstevigen.

Maatschappelijke opgaven en transities vormen de vervolgstappen op de innovaties voortkomend uit industrialisatie, mechanisatie, optimalisatie en automatisering. De nieuw(st)e opgaven zijn complex qua aard en omvang. Oplossingen gaan daarom over grenzen van sectoren. Ook over de grenzen van (onze) gemeenten, streken, regio’s en landen. Niemand kan de opgaven alleen oplossen. Dat geldt zowel voor de overheid als het onderwijs en ondernemers.

Samenwerking

Deze oplossingen vragen om samenwerking en om vernieuwend ondernemerschap. Samenwerking binnen de sector, tussen sectoren, met samenwerkingspartners (triple helix) en met en of tussen regio’s. Dit vraagt om verbinden, verslimmen en verduurzamen. Maar alleen een doorontwikkeling van de bestaande sectoren is niet voldoende. Nieuwe oplossingen vragen om creativiteit, nieuwe inzichten, ontwikkeling van nieuwe diensten. Dit vergt nieuwe kennis. En die kennis is aanwezig in de regio.

EBWB onderzoekt of het toevoegen van Kennisdiensten en Vrijetijdseconomie van meerwaarde is voor de regionale economie.

Randvoorwaarden

De economische ambitie verlangt dat een aantal belangrijke randvoorwaarden goed zijn vervuld:

  1. goed beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen

  2. een kennisinfrastructuur ten dienste aan ondernemers

  3. een bereikbaar en hoogwaardig vestigings- en woonklimaat

Uitvoering

Regio West-Brabant (RWB) en REWIN spelen een essentiële rol in het realiseren van slimme verbindingen. REWIN en RWB zijn ingesteld op regiobreed werken en ondervinden minder beperkingen aan de gemeentegrenzen. Waarbij overigens niet alles altijd gezamenlijk hoeft te worden opgepakt. Ook hier geldt slim verbinden op het juiste schaalniveau.

Uitgangspunt hierbij is, en blijft, dat bij economische actie vooral het bedrijfsleven in the lead is. De rol van de overheden is faciliterend en ondersteunend, steeds met het algemeen belang van de regio West-Brabant voor ogen.